Etikai kódex

A Simply Green küldetésül a bioszféra tartós megmaradásának szolgálatát, mint az emberi haladás, és fenntartható fejlődés egyetemes értékének a szolgálatát választotta. 

Minden tevékenységének alapjául a környezettudatos magatartás formálása, a módszerek, termékek és szolgáltatások értékőrző folyamatokba történő állítása szolgál.

A költségoptimalizálás, energiahatékonyság, környezettudatosság zöld integrátoraként büszkén és elkötelezetten vállalja úttörő szerepét.

A Simply Green a célok elérése érdekében együttműködik mindazon személyekkel, partnerekkel, szervezetekkel, akik azonosulnak a fenti célokkal és tenni készek a fenntartható fejlődésért.

A Simply Green által kínált és közvetített valamennyi termék és szolgáltatás: valós érték.

A kínálatba vont termékek és szolgáltatások bevizsgálás után, bizonyított eredmények és referenciák alapján, magas minőségi elvárásokat, igényeket és gazdasági előnyöket nyújtanak.

A céljaink elérése során, eredményesen alkalmazható megoldások hiányában hozott kényszerű kompromisszumok hatását érzékeny és felelős társadalmi szerepvállalásunk alapján Alapítványi tevékenységünkön keresztül mérsékeljük, illetve biztosítjuk a fenntartható életminőséget.

Felhasználóink jogosultak arra, hogy igaz, világos és teljes tájékoztatást kapjanak valamennyi termékünkről és szolgáltatásunkról. A felhasználói érdekek szem előtt tartása és korrekt kiszolgálása mellett a szerződésben szabályozott módon végezzük munkánkat.

A vállalt küldetés hosszú távú folyamata alázatos, elkötelezett és kitartó munkát kíván meg.

A Simply Green ezért társadalmi és üzleti kapcsolataiban a partnerekkel történő hosszú távú kapcsolatok kiépítésére és fenntartására törekszik, mely elválaszthatatlan a kölcsönös előnyök, bizalom és lojalitás biztosítása nélkül. Partnereinkről és versenytársainkról nem nyilatkozunk, és nem fogalmazunk meg negatív véleményeket.

Az etikus vállalati magatartást nem csak külső kapcsolatainkban biztosítjuk és juttatjuk érvényre, hanem a Társaságon belül is alapnormának tekintjük.

Valamennyi munkatársunk minden megnyilvánulását, cselekedetét, tevékenységét felelős, aktív munkavégzés és feddhetetlen magatartás jellemzi. Kiemelkedő termék- és szolgáltatás ismerettel rendelkezik, érzékenyen keresi és tesz javaslatot a bevonható megoldásokra.

Munkánkat a szakmai hitelességnek mindenkor eleget téve, magas színvonalon, példamutatóan, tisztességesen, a jogszabályok, alapvető emberi és társadalmi normák betartásával végezzük.

A kitűzött saját területi és vállalati célokat a képzéseken történő rendszeres és aktív részvétel során megalapozott tudással és belső igényességünk alapján érjük el.

Fontosnak tartjuk, hogy információs csatornák és konzultációs mechanizmusok útján hatékony kommunikáció létezzen a társaságon belül.

A birtokunkba került belső információkat, bizalmas adatokat és üzleti titkokat megőrizzük.

A vállalati döntéseket és a kölcsönösen kialakított állásfoglalásokat kötelező érvényűnek ismerjük el és azt betartjuk.

Értékesítési munkánkban alapszempont a hitelesség és a tisztesség. A korrupció árnyékát is messziről kerüljük.

Munkánk során segítséget nyújtunk minden olyan gazdasági szereplőnek, amely csökkenteni, megszüntetni akarja környezetszennyező, környezetromboló tevékenységét. Ugyanakkor elzárkózunk minden olyan együttműködéstől, amely környezet pusztítását, vagy vallási, társadalmi kirekesztést, megkülönböztetést céloz.

Társaságunk olyan munkakörnyezetet biztosít, amelyben a kölcsönös bizalom és tisztelet uralkodik, és ahol minden munkavállaló felelősnek érzi magát a társaság teljesítménye, jó hírneve és küldetése iránt.

Az Etikai Kódexben rögzített normákat mindenkor betartjuk és betartatjuk.