EU kompatibilis energia menedzsment

Napjainkban az energia, az energia hasznosítás, az energia hatékonyság napról napra egyre komolyabban kerül előtérbe. A világ energia iránti kereslete és –pazarló– felhasználása az elmúlt évtizedekben nagyobb mértékben nőtt, mint maga a kínálat, ez pedig felveti a fenntarthatóság kérdését és az erre adható megoldások mielőbbi szükségszerűségét.

Az EU-ban a klíma politika, a klíma-, illetve az energia stratégia, valamint a CO2 kibocsátás és annak csökkentése, valamint az energiahatékonyság kitüntetett szerepet kapott és kap mind a mai napig. Ennek keretében 2012. október 25-ei hatállyal az Európai Unió és a Tanács ezzel kapcsolatban kiadta az energiahatékonyságról szóló és a tagállamok jogrendjébe is átültetendő 2012/27/EU jelzetű irányelvét az energia hatékonyságról.

Az irányelv ebből adódóan maga Tv. is sok mindent tárgyal, azonban itt csak az energiaauditokkal és az energiairányítási rendszerekkel kapcsolatos néhány követelményt mutatjuk be.

A 2012/27/EU az energiahatékonysággal és az energia megtakarítási potenciál kihasználása érdekében, a következőt fogalmazta meg:

 • az egyes tagállamoknak a „kkv” (kis- és középvállalkozásoknak) energiaaudit elvégeztetésére ösztönző programok kidolgozása szükséges. (Azaz nem kötelező az energia audit, de tagállamoknak olyan programokat kell kialakítaniuk, amelyek lehetővé, vagy érdekeltté teszik a kkv-k bevonását.)
 • az energia audit rendszeres elvégeztetését kötelezővé kell tenni a „nagyvállalatok” számára, „mivel itt jelentős energia megtakarítás érhető el”. Ennek során figyelembe kell venni a vonatkozó európai szabványokat – pl. EN ISO 50001 (EIR – energia irányítási rendszer) vagy az EN 16247-1 (energiaauditok) –.

Az irányelv a hazai jogrendbe a 2015. évi LVII. Tv.-ben került „átültetésre”.

 

A Tv. a következőt fogalmazta meg:

 • az energia audit rendszeres elvégeztetését kötelezővé teszi a „nagyvállalatok” számára, „mivel itt jelentős energia megtakarítás érhető el”. Ennek során figyelembe kell venni a vonatkozó szabványokat – pl. MSZ EN ISO 50001 (EIR – energia irányítási rendszer) vagy az MSZ EN 16247-1 (energia auditok) –.

(Megjegyzés: A „kkv” és a „nagyvállalkozások” értelmezéséhez 2004. évi XXXIV. törvény a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról, 3. cikke szerint:  KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek az összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forint.)

Az Tv. szerint a nagyvállalkozásoknak alapvetően két lehetőségük van:

 • az egyik, az energia audit lefolytatása, melyet a kkv-nek nem minősülő vállalkozások (tehát a nagyvállalkozások) december 5.-ig, majd azt követően a megelőző energetikai audit napjától számítva legalább négyévenként energetikai auditokat lefolytatniuk, amelyeket „képesített és/vagy akkreditált szakemberek végeznek független és hatékony módon, vagy amelyeket a nemzeti jogszabályoknak megfelelően független hatóságok hajtanak végre és felügyelnek”.
Megjegyzés: A Tv. a 48 cikkelyében a fentiekkel kapcsolatosan az „Átmeneti rendelkezéseket” tartalmaz, mely szerint:

 • (1) A nagyvállalatnak a kötelező energetikai auditálást először 2015. december 5-ig kell elvégeztetnie.
 • (2) Az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség teljesítettnek minősül, ha a nagyvállalat 2012. december 4-e és 2015. december 5-e között az e törvény, valamint a végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglalt, az energetikai auditorra vonatkozó követelményeknek – ide nem értve a regisztráló szervezetek által szervezett energetikai auditori szakmai vizsga letételét – megfelelő, de az energetikai auditorok névjegyzékében nem szereplő személlyel végeztetett el energetikai auditálást.
 • (3) A Hivatal 2016. december 31-ig nem szab ki bírságot a kötelező energetikai auditálás teljesítésének elmaradása miatt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • a másik, az ISO 50001:2011 szabvány szerinti energia irányítási rendszer bevezetése, működtetése és fejlesztése, valamint akkreditált tanúsítóval történt tanúsíttatása, amely ugyanolyan eljárásrend szerint történik, mint már más menedzsment rendszereknél – például a minőségirányítási, a környezetirányítási, vagy a munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszerek esetében – ezt tapasztalhattuk.
Néhány alapvetően fontos tény illetve követelmény az energia irányítási rendszerrel kapcsolatban:

 • az MSZ EN ISO 50001:2012 szabvány szerinti menedzsmentrendszer is ugyan olyan integrálható irányítási rendszer, mint az előbbiekben említett irányítási rendszerek;
 • az irányítási rendszer megbízottjának megfelelő képességgel és képzettséggel kell rendelkeznie, vagy ennek hiányában alakítható egy energia irányítási team, viszont akkor ebben a teamben kell alkalmazni egy olyan kollégát, vagy akár szerződés alapján egy személyt bevonni, aki(k) már rendelkezik a megfelelő szakmai képzettséggel;
 • a szabvány egyik nagyon fontos fejezete az energia-tervezés, amelynek keretén belül meg kell határozni:
  • a vállalkozás jelentős energia felhasználásait, azaz a teljes infrastruktúrára vonatkozóan felül kell vizsgálni az általa igénybevett és meglévő energia forrásait, a korábbi és jelenlegi energia felhasználásait, valamint minden olyan technológiát, berendezést, személyt, illetve változót, amelyek hatással vannak a jelentős energia felhasználásra;
  • a tervezett energia felhasználást;
  • az előbbiek alapján egy úgynevezett energia alapállapotot, melyet folyamatosan aktualizálni szükséges;
  • javaslatokat a jelentős energia felhasználások csökkentési lehetőségeire;
  • energia teljesítmény mutatókat (ETM) (melyek valójában valamilyen fajlagos mutatók)
  • célokat, intézkedéseket és cselekvési tervet (adatokkal igazolt konkrét megvalósítást), a jelentős energia felhasználások csökkentésére
 • további fontos és szabvány specifikus követelmény még az is, hogy az energia felhasználás és az infrastruktúra fejlesztése az energia teljesítmény javítása szempontjából tervezett legyen, a beszerzésnél az energia hatékonyságot mint értékelési szempontot figyelembe venni, valamint a mérés, megfigyelés keretén belül ellenőrzési tervet kell összeállítani és működtetni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egy energia irányítási rendszer kiépítése és tanúsíttatásra alkalmassá tétele megfelelő szakmai ismeretet és tapasztalatot igényel.

Miben számíthat ránk?

Az energia irányítási rendszer kiépítésére és a működtetés bevezetésére vonatkozó tanácsadási tevékenység keretében a következőket kínáljuk:

 • alapképzést tartunk a vezetés és a rendszerépítésben résztvevők számára;
 • szakmai segítséget és irányítást nyújtunk a jelentős energia felhasználás, az ezt befolyásoló változók, az alapállapot, az ETM-ek és a jelentős felhasználás csökkentésére irányuló javaslatok összeállításában, és meghatározásában;
 • az előbbiek ismeretében segítünk az energia célok, programok és cselekvési tervek meghatározásában és a vezetés számára a döntés előkészítésben;
 • elkészítjük és jóváhagyásra előkészítjük a működést szabályzó energia irányítási kézikönyvet és a meghivatkozott eljárásutasításokat, illetve a szükséges (írott, vagy elektronikus) formanyomtatványokat;
 • támogatás az energia tervezésben, az ellenőrzési terv és a jogszabályi nyilvántartás összeállításában, valamint a jogszabályi megfelelés értékelés elvégzésében;
 • energia teamben külső szakmai képzettséget biztosító szakember biztosítása;
 • belső auditok lefolytatása;
 • segítség a vezetőségi átvizsgálás lefolytatásában;
 • rendszer működtetésének megkezdését követően a működtetésre vonatkozó tréning lefolytatása;
 • kapcsolat a tanúsítóval, részvétel az auditokon.

2015. május 25.